Regulamin Strony Internetowej oraz Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

§ 1. REGULAMIN

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej jako Regulamin określa:

    a. zasady korzystania ze strony internetowej https://www.idealwentsystem.pl , zwanej dalej jako Strona , prowadzonej przez IWS  TECH Sp. z o.o. z siedzibą w Osse nr 48A (95-010 Stryków) zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS pod numerem 0000875708,NIP: 7331363680, REGON: 38778015600000 zwaną dalej jako Usługodawca ,

    b. zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204, dalej: UŚUDE),

 

§ 2. UŻYTKOWNIK

1. Osoby korzystające ze Strony, zwane będą dalej jako Użytkownik .

2. Usługodawca w ramach Strony, może świadczyć usługi drogą elektroniczną na rzecz każdego podmiotu będącego osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, która zwróci się do Usługodawcy z zamówieniem lub zapytaniem na świadczenie usługi drogą elektroniczną

3. Usługodawca nie weryfikuje autentyczności danych osobowych podanych mu przez Użytkownika, chyba że jest to konieczne do wykonania lub zawarcia danej umowy.

 

§ 3. STRONA

1. Wszelkie informacje zawarte na Stronie, podlegają ochronie prawa autorskiego. Usługodawca nie wyraża zgody na rozpowszechnianie informacji zawartej na Stronie, bez podania jej źródła, poprzez umieszczenie stosownego linku prowadzącego bezpośrednio do tej treści na Stronie, z tym zastrzeżeniem, że link winien być pozbawiony atrybutu no follow lub równoznacznego. Wykorzystanie treści dla celów komercyjnych wymaga każdorazowej odrębnej zgody Usługodawcy. Umieszczenie przez Usługodawcę treści na Stronie, nie stanowi przeniesienia praw do tych treści, lub zrzeczenia się tych praw.

2. Zawarte na Stronie grafiki, układ strony (tzw. layout), moduły, komponenty, kody źródłowe, loga, nazwy handlowe i towarowe, stanowią własność ich autorów oraz licencjodawców i innych uprawnionych podmiotów, zaś ich umieszczenie na stronie nastąpiło na podstawie stosownych licencji, uprawniających Usługodawcę do ich komercyjnego wykorzystania, w większości przypadków bez konieczności przypisania danych o autorze. Zasady korzystania z tych utworów, określa każdorazowa licencja do konkretnego dzieła. Przez odwiedzenie Strony, osoby trzecie nie nabywają żadnych praw do tych utworów, a w szczególności żadnych licencji, ani żadnych autorskich praw majątkowych, nie związanych z korzystaniem w imieniu autora z osobistych praw autorskich.

3. Usługodawca dokłada starań, by treści prezentowane na Stronie były przedstawiane w sposób rzetelny, rzeczowy i zgodny ze stanem faktycznym. Jednakże informacje zawarte na Stronie, nie stanowią źródła oficjalnych informacji, w szczególności o aktualnie obowiązującym prawie, nie stanowią także porady, opinii ani oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

4. Treści zawarte na Stronie, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W razie wątpliwości wyjaśnia się, że stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert.

 

§ 4 PRZEDMIOT USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi Stronę wraz z Formularzem kontaktowym.

2. Strona ma charakter informacyjny i służy jako wizytówka dla działalności gospodarczej prowadzonej przez Usługodawcę, w tym do kontaktu z potencjalnym klientem będącym Użytkownikiem przez Formularz kontaktowy na zasadach opisanych w regulaminie. Usługodawca umieszcza na stronie informację m. in. o świadczonych przez siebie usługach, klientach, bądź wystawionych referencjach.

3. Strona internetowa nie jest sklepem internetowym, ani innym tego typu serwisem, za pośrednictwem którego byłoby możliwe zawarcie bezpośrednio umowy o korzystanie usług i produktów Usługodawcy. Oznacza to m. in. że opisy usług i produktów, udzielona odpowiedź w Formularzu kontaktowym, a także reklamy, zdjęcia, wideo, grafiki i inne materiały reklamowe umieszczone na Stronie, w tym cenniki i inne informacje dotyczące Usługodawcy zamieszczone na Stronie nie powinny być traktowane jako oferta. Zawarcie ostatecznej umowy (w ramach usług o których mowa na Stronie, bądź po indywidualnym ustaleniu zakresu takiej usługi) może nastąpić na skutek zapytania ofertowego skierowanego do Usługodawcy (np. przez Formularz kontaktowy lub inną drogą) oraz dopiero po uzgodnieniu szczegółowych warunków takiej umowy – jednakże jej zawarcie i warunki takiej umowy uregulowane są dopiero odrębną umową mającą za przedmiot konkretną usługę.

4. Formularz kontaktowy umożliwia przesłać zapytanie Usługodawcy w celu możliwości otrzymania od niego odpowiedzi na przynajmniej jeden z podanych kanałów kontaktowych. Co oznacza że przez podanie adresu e-mail lub numeru telefonu w polu Formularza kontaktowego (i jego wysłanie do Usługodawcy) Użytkownik wyraża zgodę na kontakt z nim przez Usługodawcę oraz otrzymanie odpowiedzi na podany przez siebie adres e-mail lub numer telefonu.

5. Usługodawca ma prawo nie udzielić odpowiedzi (nie podjąć kontaktu) Użytkownikowi na podane zapytanie w Formularzu kontaktowym w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia naruszenia warunków niniejszego regulaminu lub otrzymania zapytania niezwiązanego z działalnością Usługodawcy.

6. Usługodawca może poprosić Użytkownika o przekazanie dodatkowych informacji w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi.

7. Komunikat (odpowiedź) zaprezentowany przez Usługodawcę może zawierać elementy informacji handlowej w rozumieniu art. 2 pkt 2) UŚUDE .

 

§ 5. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. W celu skorzystania z Formularza kontaktowego Użytkownik powinien:

    a. otworzyć zakładkę z Formularzem kontaktowym na Stronie Usługodawcy,

    b. wypełnić Formularz kontaktowy w zakresie niezbędnych danych, w tym wpisać treść pytania,

    c. zaakceptować i potwierdzić zapoznanie się z niniejszym regulaminem,

    d. potwierdzić chęć otrzymania odpowiedzi, na przynajmniej jeden z podanych kanałów kontaktowych, przez naciśnięcie w link wysłania Formularza kontaktowego.

2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Strony oraz Formularza kontaktowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz dobrymi obyczajami, co w szczególności oznacza:

    a. zakaz wpisywania w Formularzu kontaktowym treści wulgarnych, nieprawdziwych, obrażających inne osoby,

    b. zakaz naruszania w jakikolwiek sposób dóbr osobistych Usługodawcy lub osób trzecich,

    c. zakaz dostarczania treści naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa,

    d. zakaz ingerowania w działanie Strony internetowej, w tym zmienianie kodu Strony, używanie lub zamieszczanie wirusów, robaków, trojanów, niedozwolonych rozszerzeń i innych mechanizmów mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Strony lub oprogramowanie albo urządzenia Usługodawcy lub Użytkowników, a także zakaz podszywania się pod Stronę Usługodawcy.

3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

4. Użytkownik powinien wysłać zapytanie w swoim imieniu i podać swoje prawdziwe dane osobowe.

5. Podając dane osobowe innej osoby Użytkownik oświadcza, że ta osoba

    a. zgodziła się na otrzymanie odpowiedzi od Usługodawcy,

    b. zapoznała się i zaakceptowała postanowienia niniejszego regulaminu,

    c. zna tożsamość Usługodawcy,

    d. ma świadomość, że jej dane osobowe będzie przetwarzał Usługodawca zgodnie z niniejszym regulaminem.

6. Formularz kontaktowy służy wyłącznie do korespondencji związanej z działalnością Usługodawcy.

7. Usługodawca udostępnia Użytkownikom możliwość nieodpłatnego skorzystania z Formularza kontaktowego w czasie dostępności (działania) Strony internetowej Usługodawcy.

8. Dobrowolne pozostawienie adresu e-mail lub numeru telefonu w dedykowanym miejscu Formularza kontaktowego stanowi zezwolenie dla Usługodawcy na udzielenie odpowiedzi Użytkownikowi co najmniej jedną z podanych dróg kontaktowych, co jest zgodne z art. 10 ust. 2 UŚUDE, oraz w przypadku rozmów telefonicznych art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne.

9. Dostęp do Formularza kontaktowego nie wymaga rejestracji bądź logowania.

10. Użytkownik zawsze może zgłosić reklamację w zakresie udzielonej odpowiedzi lub niedziałającej Strony, bądź ze względu na funkcjonowanie Formularza kontaktowego, czy w innych sprawach objętych regulaminem pisząc na adres: kontakt@idealwentsystem.pl Odpowiedź zostanie udzielona przez Usługodawcę w terminie 14 dni od otrzymania pełnej informacji od Użytkownika.

§ 6. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. W celu możliwości skorzystania z Formularza kontaktowego, a także Strony Usługodawcy konieczne jest:

    a. Posiadanie urządzenia multimedialnego mającego dostęp do sieci Internet,

    b. Poprawnie skonfigurowanej oraz aktualnej przeglądarki internetowej (np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge).

    c. Posiadanie minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768,

    d. Posiadanie dostępu do podanego adresu e-mail lub numeru telefonu (wymóg niezbędny w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi na pytanie zadane przez Formularz kontaktowy).

2. Strona może wykorzystywać cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, które mogą być przechowywane na urządzeniu Użytkownika (np. komputerze, telefonie, tablecie), które opisane są w Polityce prywatności .

§ 7.ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych oraz informacji, w tym ponosi również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

2. Informacje uzyskane od Usługodawcy nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec niego.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności Strony lub Formularza kontaktowego z przyczyn niezależnych od niego lub innych przyczyn technicznych związanych z funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego, Strony (np. aktualizacja Strony, Formularza kontaktowego), w tym z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów (np. dostawców Internetu, hostingodawców).

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania oferowania usług, w tym korzystania z Formularza kontaktowego, w każdym czasie, bez podania przyczyn.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje. Użytkownik nie może wykorzystywać uzyskanych informacji w celu zaszkodzenia Usługodawcy lub innej osobie bądź podmiotowi, a także by działać wbrew przepisom prawa, ominięciu przepisów lub dla działalności konkurencyjnej względem Usługodawcy.

6. Usługodawca dokłada należytej staranności celem zapewnienia odpowiedniego poziomu funkcjonowania Strony oraz Formularza kontaktowego, natomiast nie odpowiada za błędne, oraz wbrew przepisom prawa, wykorzystanie dostarczonych narzędzi lub informacji.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie.

2. Użytkownik akceptując regulamin zgadza się z jego treścią w momencie akceptacji, co oznacza że ma dostęp do aktualnego dla niego regulaminu, z którym może się zapoznać i ją zapisać.

3. Zmiana treści regulaminu staje się skuteczna z momentem umieszczenia nowej treści na Stronie lub z dniem wskazanym w komunikacie o zmianie regulaminu lub zgodnie z informacją o dacie obowiązywania regulaminu w nim zawartej.

4. Aktualny regulamin zawsze dostępny jest na Stronie.

5. Prawem właściwym dla stosowania regulaminu jest prawo polskie.

6. Spory wynikające z regulaminu, których nie udało się rozwiązać między Użytkownikiem a Usługodawcą na drodze polubownej będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), UŚUDE oraz RODO.